Notícies FECIC

FECIC valora les principals prioritats del sector carni davant les pròximes eleccions europees

07.06.2024 Tweet

Des de FECIC, entenem que el sector carni s'enfronta a una regulació excessiva i això resulta, en moltes ocasions, en una pèrdua de competitivitat, tant a nivell nacional com internacional. Aquest impacte es deu principalment als alts costos associats amb l'adaptabilitat de manera directa o indirecta a aquestes regulacions, així com a les restriccions que poden suposar les noves normatives. Aquests costos i limitacions afecten l'eficiència i capacitat d'innovació de les empreses càrnies, podent posar en risc la seva sostenibilitat i creixement en un mercat globalitzat. En aquest sentit, considerem crucial que les administracions públiques realitzin avaluacions d'impacte exhaustives abans d'implementar noves legislacions. Aquestes avaluacions han de tenir en compte les possibles repercussions econòmiques i operatives per al sector, assegurant-se que les regulacions no imposin càrregues desproporcionades que puguin posar en desavantatge a les empreses càrnies en comparació amb els seus competidors internacionals.

A més, és essencial fomentar un diàleg constant i constructiu entre l'administració i els sectors industrials. Aquest intercanvi d'informació i perspectives pot permetre a les autoritats comprendre millor les preocupacions, problemes i necessitats específiques del sector carni. A través d'aquestes relacions, les administracions poden prendre decisions més informades i equilibrades, que no sols protegeixin el benestar dels consumidors i el medi ambient, sinó que també donin suport a la competitivitat i viabilitat econòmica del sector carni.

En relació al pròxim candidat electe, pensant en el sector carni-ramader, li demanem que la pròxima legislatura presti especial atenció a aspectes crucials per al sector carni-ramader, com la sostenibilitat, l'exportació, la sanitat, el benestar animal i la imatge del sector. Aquests elements són fonamentals per a assegurar el creixement i la sostenibilitat d'una indústria vital per a l'economia espanyola.

En primer lloc, creiem que la sostenibilitat és una qüestió clau i fonamental per al futur del sector. Per això, reclamem l'acompanyament i el suport per part de les administracions per a aconseguir minimitzar l'impacte mediambiental i que es treballi a poder aconseguir pràctiques més respectuoses amb el medi ambient, com la gestió eficient de residus, la reducció de la petjada de carboni i la promoció de sistemes de producció sostenibles.

En segon lloc, és essencial que s'enforteixin les polítiques i estratègies de bioseguretat. La bioseguretat és clau per a evitar la propagació de malalties que poden afectar negativament les exportacions. Qualsevol incidència en aquest àmbit podria tenir conseqüències negatives per al sector carni, per la qual cosa es requereix una atenció contínua i una inversió adequada en mesures preventives.

En tercer lloc, les exportacions han de ser una prioritat estratègica. Encara que el sector ha avançat significativament en l'obertura de nous mercats, encara queda molt per fer. Existeixen nombroses oportunitats en mercats emergents i en la diversificació de productes en mercats ja existents. Per a aconseguir els objectius d'exportació, és crucial que el sector carni compti amb el suport decidit de l'administració. Això inclou la facilitació d'acords comercials, la reducció de barreres aranzelàries i no aranzelàries, i el suport en la promoció de productes carnis espanyols a nivell internacional.

En quart lloc, la sanitat i el benestar animal han de continuar sent pilars fonamentals. La implementació de normes rigoroses en aquest àmbit no sols pot garantir la qualitat i seguretat dels productes, sinó que també ajudaria a millorar la percepció del sector davant els consumidors i mercats internacionals. Les polítiques públiques haurien de promoure pràctiques sostenibles i responsables que protegeixin tant els animals com al medi ambient.

Finalment, la imatge del sector carni necessita un suport decidit. En els últims anys, el sector ha estat objecte de crítiques i atacs que han afectat la seva reputació. És vital que les administracions treballin juntament amb les empreses i associacions del sector per a contrarestar aquestes percepcions negatives. Això pot aconseguir-se mitjançant campanyes informatives i educatives que destaquin els esforços del sector en sostenibilitat, innovació i responsabilitat social. La col·laboració en la promoció d'una imatge positiva és crucial per a assegurar la confiança dels consumidors i enfortir la posició del sector en el mercat.

Des de FECIC, creiem que la pròxima legislatura europea enfrontarà diversos punts crítics que tindran un impacte significatiu en el sector carni. És essencial que s'estableixin mecanismes per a millorar l'accessibilitat dels sectors a l'administració, garantint així que les autoritats estiguin plenament informades sobre la realitat i les necessitats del sector en tot moment.

Un dels punts crítics serà la regulació i harmonització normativa. La proliferació de normatives nacionals i europees pot generar inconsistències que dificulten el compliment i la competitivitat. És vital que la nova legislatura treballi en l'harmonització de les regulacions per a evitar duplicitats i simplificar els processos, facilitant així l'operativitat del sector carni.

Un altre aspecte crucial serà la sostenibilitat i el canvi climàtic. La pressió per a adoptar pràctiques més sostenibles i reduir la petjada de carboni és creixent. La legislatura ha de trobar un equilibri entre la implementació de polítiques ambientals ambicioses i el suport a les empreses en la seva transició cap a models de producció més sostenibles, sense comprometre la seva competitivitat.

La bioseguretat i la salut pública continuaran sent una àrea d'enfocament important. La prevenció de malalties i la protecció de la salut pública requereixen de regulacions estrictes i d'una cooperació estreta entre l'administració i el sector. La pròxima legislatura hauria d'enfortir les mesures de bioseguretat i garantir que les polítiques siguin clares i aplicables a nivell transnacional.

El comerç internacional i les barreres comercials seran un altre punt crític. Amb el panorama global en constant canvi, és fonamental que la legislatura europea treballi per a reduir les barreres comercials i facilitar l'accés a nous mercats. Això inclou negociar acords comercials favorables i defensar els interessos del sector carni en l'àmbit internacional.

A més, la digitalització i la innovació tecnològica jugaran un paper clau en la transformació del sector. La nova legislatura ha de donar suport a l'adopció de tecnologies avançades que millorin l'eficiència, la traçabilitat i la qualitat dels productes carnis. Això implica invertir en infraestructura digital i fomentar la recerca i desenvolupament.

Finalment, la comunicació i la transparència són essencials. Millorar la comunicació entre el sector i l'administració permetrà una comprensió més profunda de les necessitats i desafiaments específics. La transparència en la presa de decisions i la inclusió de les veus del sector en el procés legislatiu ajudaran a construir polítiques més efectives i realistes.